เทศบาลตำบลนาป่า
กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่สำคัญ/TRAVEL
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลและพัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ อื่น ๆ มท 0819.3/ว835 5 มี.ค. 2562
โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรองรับท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 กพส. มท 0810.5/ว801 5 มี.ค. 2562
การบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงานและยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว800 5 มี.ค. 2562
แจ้งเลื่อนการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 7-8 สน.บถ. มท 0809.4/ว853 [รายชื่อ] 5 มี.ค. 2562
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) และโปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กสำหรับโรงเรียน (KidDiary School) ของสถานศึกษาในสังกัด อปท. ฯ เพิ่มเติม กศ. มท 0816.2/ว846 5 มี.ค. 2562
ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทส ประจำปีการศึกษา 2561 กศ. มท 0816.3/ว847 5 มี.ค. 2562
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว833 5 มี.ค. 2562
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว834 5 มี.ค. 2562
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว851 5 มี.ค. 2562
สารรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส (วันท้องถิ่นไทย) ประจำปี 2562 วันที่ 18 มีนาคม 2562 สล. 5 มี.ค. 2562
การสอบถามปัญหาด้านความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับมอบหมายและรับมอบอำนาจ (เจ้าท่า) ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 กพส. มท 0810.8/ว832 5 มี.ค. 2562
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องใน "วันเทศบาล" ประจำปี 2562 สล. 4 มี.ค. 2562
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการนำส่งเงินนอกงบประมาณ กรณีส่งคืนฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online กค. มท 0803.3/ว831 [เอกสารแนบ] 4 มี.ค. 2562
การซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 183 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว830 4 มี.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สน.บถ. มท 0809.4/ว829 [รายชื่อ] 4 มี.ค. 2562
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. 4 มี.ค. 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว1153 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 4 มี.ค. 2562
การกำหนดอัตราค่าอาหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว827 4 มี.ค. 2562
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว806 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 4 มี.ค. 2562
การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตการศึกษา (Anti-Corruption Education) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว810 4 มี.ค. 2562
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 820
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5645 ถึง 6 , 0-3805-5576
จำนวนผู้เข้าชม 217,748 เริ่มนับ 8 มี.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com