ปิดหน้าต่าง
 
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
สำนักงานเทศบาลตำบลนาป่า
ประเพณีวิ่งควายคราดนา ตำบลนาป่า
สถานที่สำคัญในท้องถิ่น
ศาสนสถาน ในตำบลนาป่า
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาป่า
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนาป่า
"นาป่าเป็นเมืองน่าอยู่ บริหารงานอย่างโปร่งใส
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมสาธารณูปการ
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"
เทศบาลตำบลนาป่า
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
เทศบาลตำบลนาป่า
www.napachon.go.th
 
“นาป่าเป็นเมืองน่าอยู่ บริหารงานอย่างโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เพียบพร้อมสาธารณูปการ ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
วิสัยทัศน์ ทต.นาป่า
ติดต่อเทศบาลตำบลนาป่า
โทร : 0-3805-5645 ถึง 6 และ 0-3805-5576
โทรสาร : 0-3805-5575
นายสามารถ สุขสว่าง
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า
 
 
NEWS
 ขออภัยในความไม่สะดวก เว็บไซต์เทศบาลตำบลนาป่า อยู่ในระหว่างปรับปรุงข้อมูลบางส่วน
 
 
 
นายสราวุธ เย็นยิ่ง
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่า
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
 
   
 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น- [ 9 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
   
 
-แผนอัตรากำลัง- [ 9 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
   
 
-งบแสดงรายรับ - รายจ่าย- [ 9 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
   
 
ชบ 0023.1/8678 การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ  [ 22 มี.ค. 2562 ]     
ชบ 0023.1/8678 การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ [ 22 มี.ค. 2562 ]     
ชบ 0023.1/8459 โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป OTOP การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและศิลปะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น [ 22 มี.ค. 2562 ]     
ชบ 0023.1/8460 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบบริหารจัดการสารสนเทศ ๔.๐ Informatrion Management System 4.0 IMS 4.0 [ 22 มี.ค. 2562 ]     
ชบ 0023.1/8483 โครงการอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การวางผังชุมชน Urban Community Startegy UCS [ 22 มี.ค. 2562 ]     
ชบ 0023.5/ว128 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ้งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย [ 22 มี.ค. 2562 ]     
ชบ 0023.5/ว127 แนวทางปฏบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และฐานรากในการจ้างก่อสร้าง [ 22 มี.ค. 2562 ]     
ชบ 0023.5/248 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  [ 22 มี.ค. 2562 ]     
ชบ 0023.3/247 แจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีแจ้วโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระราชูปถัมภ์ ให้โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน ยืนยันความประสงค์ในการอุปถัมภ์และใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV [ 22 มี.ค. 2562 ]     
ชบ 0023.5/ว124 ข้อหารือการออกคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการกองแต่ละกองเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุประจำกองแต่ละกอง [ 22 มี.ค. 2562 ]     
ชบ 0023.5/ว123 แนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร ปรุงสำเร็จ [ 22 มี.ค. 2562 ]     
ชบ 0023.3/8695 ขอใช้พื้นที่ศูนย์กำจัดขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดชลบุรี  [ 22 มี.ค. 2562 ]     
ชบ 0023.5/8697 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. ไตรมาสที่ ๓ [ 22 มี.ค. 2562 ]     
ชบ 0023.5/8696 การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. เชิงรุก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ [ 22 มี.ค. 2562 ]     
ชบ 0023.3/245 กำหนดจัดโครงการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นควรได้เข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๐ [ 22 มี.ค. 2562 ]     
ชบ 0023.3/ว1961 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 22 มี.ค. 2562 ]     
ชบ 0023.5/241 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV [ 21 มี.ค. 2562 ]     
ชบ 0023.3/ว122 เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน [ 20 มี.ค. 2562 ]   
ชบ 0023.3/ว1902 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและออกแบบก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก Small Water resources development and sesign course [ 20 มี.ค. 2562 ]   
ชบ 0023.3/8485 การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ [ 20 มี.ค. 2562 ]   
 
   
 
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลและพัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ อื่น ๆ มท 0819.3/ว835  [ 5 มี.ค. 2562 ]
โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรองรับท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 กพส. มท 0810.5/ว801  [ 5 มี.ค. 2562 ]
การบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงานและยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว800  [ 5 มี.ค. 2562 ]
แจ้งเลื่อนการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 7-8 สน.บถ. มท 0809.4/ว853 [รายชื่อ]  [ 5 มี.ค. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) และโปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กสำหรับโรงเรียน (KidDiary School) ของสถานศึกษาในสังกัด อปท. ฯ เพิ่มเติม กศ. มท 0816.2/ว846  [ 5 มี.ค. 2562 ]
ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทส ประจำปีการศึกษา 2561 กศ. มท 0816.3/ว847  [ 5 มี.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว833  [ 5 มี.ค. 2562 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว834  [ 5 มี.ค. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว851  [ 5 มี.ค. 2562 ]
สารรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส (วันท้องถิ่นไทย) ประจำปี 2562 วันที่ 18 มีนาคม 2562 สล.  [ 5 มี.ค. 2562 ]
การสอบถามปัญหาด้านความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับมอบหมายและรับมอบอำนาจ (เจ้าท่า) ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 กพส. มท 0810.8/ว832  [ 5 มี.ค. 2562 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องใน "วันเทศบาล" ประจำปี 2562 สล.  [ 4 มี.ค. 2562 ]
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการนำส่งเงินนอกงบประมาณ กรณีส่งคืนฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online กค. มท 0803.3/ว831 [เอกสารแนบ]  [ 4 มี.ค. 2562 ]
การซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 183 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว830  [ 4 มี.ค. 2562 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สน.บถ. มท 0809.4/ว829 [รายชื่อ]  [ 4 มี.ค. 2562 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 4 มี.ค. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว1153 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 มี.ค. 2562 ]
การกำหนดอัตราค่าอาหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว827  [ 4 มี.ค. 2562 ]
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว806 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 มี.ค. 2562 ]
การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตการศึกษา (Anti-Corruption Education) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว810  [ 4 มี.ค. 2562 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานกาประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กศ. มท 0816.3/ว808 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 4 มี.ค. 2562 ]
โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 6/2562 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว813  [ 4 มี.ค. 2562 ]
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 วรรคหนึ่ง (1) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว828  [ 4 มี.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาษณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/4272-4308 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 มี.ค. 2562 ]
การรายงานผลการบริหารจัดการขยะเปียก ด่วนที่สุด อื่น ๆ มท 0820.2/1 [แบบรายงานฯ]  [ 1 มี.ค. 2562 ]
 
 
 
 
กิจกรรมเทศบาล
 
 
 
 
 
SERVICE
 
คู่มือประชาชน  
คำแนะนำภาษี  
KNOWLEDGE  
แบบสอบถาม  
ประมวลผลสำรวจ  
สารจากนายก
 
   
 
สารจากนายกเทศมนตรีตำบลนาป่า ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 [ 11 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
-สารจากนายก- [ 9 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
หนังสือจาก สถ.จ.ชลบุรี
 
   
 
ชบ 0023.1/8678 การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ  [ 22 มี.ค. 2562 ]     
ชบ 0023.1/8678 การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ [ 22 มี.ค. 2562 ]     
ชบ 0023.1/8459 โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป OTOP การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและศิลปะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น [ 22 มี.ค. 2562 ]     
ชบ 0023.1/8460 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบบริหารจัดการสารสนเทศ ๔.๐ Informatrion Management System 4.0 IMS 4.0 [ 22 มี.ค. 2562 ]     
ชบ 0023.1/8483 โครงการอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การวางผังชุมชน Urban Community Startegy UCS [ 22 มี.ค. 2562 ]     
ชบ 0023.5/ว128 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ้งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย [ 22 มี.ค. 2562 ]     
ชบ 0023.5/ว127 แนวทางปฏบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และฐานรากในการจ้างก่อสร้าง [ 22 มี.ค. 2562 ]     
ชบ 0023.5/248 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  [ 22 มี.ค. 2562 ]     
ชบ 0023.3/247 แจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีแจ้วโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระราชูปถัมภ์ ให้โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน ยืนยันความประสงค์ในการอุปถัมภ์และใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV [ 22 มี.ค. 2562 ]     
ชบ 0023.5/ว124 ข้อหารือการออกคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการกองแต่ละกองเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุประจำกองแต่ละกอง [ 22 มี.ค. 2562 ]     
ชบ 0023.5/ว123 แนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร ปรุงสำเร็จ [ 22 มี.ค. 2562 ]     
ชบ 0023.3/8695 ขอใช้พื้นที่ศูนย์กำจัดขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดชลบุรี  [ 22 มี.ค. 2562 ]     
ชบ 0023.5/8697 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. ไตรมาสที่ ๓ [ 22 มี.ค. 2562 ]     
ชบ 0023.5/8696 การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. เชิงรุก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ [ 22 มี.ค. 2562 ]     
ชบ 0023.3/245 กำหนดจัดโครงการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นควรได้เข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๐ [ 22 มี.ค. 2562 ]     
ชบ 0023.3/ว1961 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 22 มี.ค. 2562 ]     
ชบ 0023.5/241 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV [ 21 มี.ค. 2562 ]     
ชบ 0023.3/ว122 เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน [ 20 มี.ค. 2562 ]   
ชบ 0023.3/ว1902 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและออกแบบก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก Small Water resources development and sesign course [ 20 มี.ค. 2562 ]   
ชบ 0023.3/8485 การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ [ 20 มี.ค. 2562 ]   
 
 
กระดานสนทนา
 
 
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (9 มี.ค. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์

-สินค้า OTOP-

-แหล่งท่องเที่ยว / สถานที่สำคัญ-
สถานที่สำคัญ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.นาป่า พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
  GOOGLE MAP
ผลการจัดชื้อจัดจ้าง/
ประกาศจากระบบ e-GP
 
click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3805-5645 ถึง 6 ต่อ 115
NAX SOLUTION
 
 
  ศูนย์ดำรงธรรม
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5645 ถึง 6 , 0-3805-5576
จำนวนผู้เข้าชม 194,061 เริ่มนับ 8 มี.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com