เทศบาลตำบลนาป่า
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
สำนักงานเทศบาลตำบลนาป่า
ประเพณีวิ่งควายคราดนา ตำบลนาป่า
ผลิตภัณฑ์ในตำบลนาป่า
ศาสนสถาน ในตำบลนาป่า
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนาป่า
"นาป่าเป็นเมืองน่าอยู่ บริหารงานอย่างโปร่งใส
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมสาธารณูปการ
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"
นายสามารถ สุขสว่าง
เทศบาลตำบลนาป่า
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
เทศบาลตำบลนาป่า
www.napachon.go.th
 
“นาป่าเป็นเมืองน่าอยู่ บริหารงานอย่างโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เพียบพร้อมสาธารณูปการ ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
วิสัยทัศน์ ทต.นาป่า
ติดต่อเทศบาลตำบลนาป่า
โทร : 0-3805-5645 ถึง 6 และ 0-3805-5576
โทรสาร : 0-3805-5575
นายสามารถ สุขสว่าง
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า
 
 
NEWS
 เว็บไซต์เทศบาลตำบลนาป่า ยินดีต้อนรับ
 
 
 
นายสราวุธ เย็นยิ่ง
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่า
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
 
   
 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น- [ 9 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
   
 
-แผนอัตรากำลัง- [ 9 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
   
 
-งบแสดงรายรับ - รายจ่าย- [ 9 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
   
 
ชบ 0023.3/11603 การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 24 เม.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.3/ว2633 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง ๓ อาร์สา [ 24 เม.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.5/11593 แจ้งรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  [ 24 เม.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.3/11597 การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ [ 24 เม.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.3/11596 การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ [ 24 เม.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.3/11602 การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 24 เม.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.5/ว2599 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒ [ 24 เม.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.3/ว2631 แนวทางการขับเคลื่อนและเกณฑ์มาตรฐานโครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี Go Green Plus [ 24 เม.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.3/ว2632 กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัมนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ ๓-๕  [ 24 เม.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.4/ว2563 เตรียมความพร้อมการใช้งานระบบขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ [ 23 เม.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.3/11337 การขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานบูรณาการส่งเสริมกา่รกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 เม.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.5/11334 การเร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS [ 23 เม.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.3/323 พระราชกฤฏีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ...  [ 22 เม.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.3/322 กำหนดการฝึกอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 22 เม.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.5/ว2512 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP แก่ผู้ปฏืบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 เม.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.2/ว2510 การสำรวจข้อมูลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 22 เม.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.5/ว2372 งานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี [ 22 เม.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.3/ว2509 ซักซ้อมการประกวดรายชื่อผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 เม.ย. 2562 ]   
ชบ 0023.3/ว2508 สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัมนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ [ 19 เม.ย. 2562 ]   
ชบ 0023.5/ว2497 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 19 เม.ย. 2562 ]   
 
   
 
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลและพัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ อื่น ๆ มท 0819.3/ว835  [ 5 มี.ค. 2562 ]
โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรองรับท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 กพส. มท 0810.5/ว801  [ 5 มี.ค. 2562 ]
การบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงานและยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว800  [ 5 มี.ค. 2562 ]
แจ้งเลื่อนการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 7-8 สน.บถ. มท 0809.4/ว853 [รายชื่อ]  [ 5 มี.ค. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) และโปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กสำหรับโรงเรียน (KidDiary School) ของสถานศึกษาในสังกัด อปท. ฯ เพิ่มเติม กศ. มท 0816.2/ว846  [ 5 มี.ค. 2562 ]
ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทส ประจำปีการศึกษา 2561 กศ. มท 0816.3/ว847  [ 5 มี.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว833  [ 5 มี.ค. 2562 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว834  [ 5 มี.ค. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว851  [ 5 มี.ค. 2562 ]
สารรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส (วันท้องถิ่นไทย) ประจำปี 2562 วันที่ 18 มีนาคม 2562 สล.  [ 5 มี.ค. 2562 ]
การสอบถามปัญหาด้านความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับมอบหมายและรับมอบอำนาจ (เจ้าท่า) ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 กพส. มท 0810.8/ว832  [ 5 มี.ค. 2562 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องใน "วันเทศบาล" ประจำปี 2562 สล.  [ 4 มี.ค. 2562 ]
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการนำส่งเงินนอกงบประมาณ กรณีส่งคืนฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online กค. มท 0803.3/ว831 [เอกสารแนบ]  [ 4 มี.ค. 2562 ]
การซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 183 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว830  [ 4 มี.ค. 2562 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สน.บถ. มท 0809.4/ว829 [รายชื่อ]  [ 4 มี.ค. 2562 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 4 มี.ค. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว1153 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 มี.ค. 2562 ]
การกำหนดอัตราค่าอาหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว827  [ 4 มี.ค. 2562 ]
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว806 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 มี.ค. 2562 ]
การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตการศึกษา (Anti-Corruption Education) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว810  [ 4 มี.ค. 2562 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานกาประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กศ. มท 0816.3/ว808 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 4 มี.ค. 2562 ]
โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 6/2562 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว813  [ 4 มี.ค. 2562 ]
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 วรรคหนึ่ง (1) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว828  [ 4 มี.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาษณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/4272-4308 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 มี.ค. 2562 ]
การรายงานผลการบริหารจัดการขยะเปียก ด่วนที่สุด อื่น ๆ มท 0820.2/1 [แบบรายงานฯ]  [ 1 มี.ค. 2562 ]
 
 
 
กิจกรรมเทศบาล
 
วีดิทัศน์
 
 
 
 
 
 
 
SERVICE
 
คู่มือประชาชน  
คำแนะนำภาษี  
KNOWLEDGE  
แบบสอบถาม  
ประมวลผลสำรวจ  


สารจากนายก
 
   
 
สารจากนายกเทศมนตรีตำบลนาป่า ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2562 [ 2 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 4  
สารจากนายกเทศมนตรีตำบลนาป่า ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 [ 11 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
-สารจากนายก- [ 9 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
หนังสือจาก สถ.จ.ชลบุรี
 
   
 
ชบ 0023.3/11603 การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 24 เม.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.3/ว2633 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง ๓ อาร์สา [ 24 เม.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.5/11593 แจ้งรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  [ 24 เม.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.3/11597 การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ [ 24 เม.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.3/11596 การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ [ 24 เม.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.3/11602 การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 24 เม.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.5/ว2599 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒ [ 24 เม.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.3/ว2631 แนวทางการขับเคลื่อนและเกณฑ์มาตรฐานโครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี Go Green Plus [ 24 เม.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.3/ว2632 กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัมนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ ๓-๕  [ 24 เม.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.4/ว2563 เตรียมความพร้อมการใช้งานระบบขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ [ 23 เม.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.3/11337 การขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานบูรณาการส่งเสริมกา่รกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 เม.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.5/11334 การเร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS [ 23 เม.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.3/323 พระราชกฤฏีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ...  [ 22 เม.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.3/322 กำหนดการฝึกอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 22 เม.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.5/ว2512 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP แก่ผู้ปฏืบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 เม.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.2/ว2510 การสำรวจข้อมูลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 22 เม.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.5/ว2372 งานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี [ 22 เม.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.3/ว2509 ซักซ้อมการประกวดรายชื่อผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 เม.ย. 2562 ]   
ชบ 0023.3/ว2508 สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัมนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ [ 19 เม.ย. 2562 ]   
ชบ 0023.5/ว2497 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 19 เม.ย. 2562 ]   
 
 
กระดานสนทนา
 
 
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (9 มี.ค. 2562)    อ่าน 35  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์

เสื้อบาติก

วัดท้องคุ้ง
สถานที่สำคัญ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.นาป่า พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
  GOOGLE MAP
ผลการจัดชื้อจัดจ้าง/
ประกาศจากระบบ e-GP
 
click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3805-5645 ถึง 6 ต่อ 115
NAX SOLUTION
 
 
  ศูนย์ดำรงธรรม
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5645 ถึง 6 , 0-3805-5576
จำนวนผู้เข้าชม 217,729 เริ่มนับ 8 มี.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com