เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
สำนักงานเทศบาลตำบลนาป่า
ประเพณีคราดนา ควายดี ตำบลนาป่า
ผลิตภัณฑ์ในตำบลนาป่า
ศาสนสถาน ในตำบลนาป่า
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนาป่า
"นาป่าเป็นเมืองน่าอยู่ บริหารงานอย่างโปร่งใส
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมสาธารณูปการ
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"
นายสามารถ สุขสว่าง
เทศบาลตำบลนาป่า
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
เทศบาลตำบลนาป่า
www.napachon.go.th
 
“นาป่าเป็นเมืองน่าอยู่ บริหารงานอย่างโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เพียบพร้อมสาธารณูปการ ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
วิสัยทัศน์ ทต.นาป่า
ติดต่อเทศบาลตำบลนาป่า
โทร : 0-3805-5645 ถึง 6 และ 0-3805-5576
โทรสาร : 0-3805-5575
นายสามารถ สุขสว่าง
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า
 
 
NEWS
 เว็บไซต์เทศบาลตำบลนาป่า ยินดีต้อนรับ
 
 
 
นายสราวุธ เย็นยิ่ง
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่า
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
 
   
 
ชบ 0023.2/ว3680 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ workshop เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  [ 21 มิ.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.2/ว3847 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 21 มิ.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.2/ว3812 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 21 มิ.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.3/ว3813 การประชุมสัมมนา การบริหารจัดการน้ำเสีย กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๒ และ ๓  [ 21 มิ.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.4/ว312 แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ  [ 21 มิ.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.5/17462 เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและส่งรายงานการเงินให้สำนักงานการตรวจงานแผ่นดิน  [ 21 มิ.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.4/1744 แจ้งหลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน แก้ไขเพิ่มเติม [ 20 มิ.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.5/ว310 การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นวันหยุดราชการ  [ 20 มิ.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.3/ว3764 ลว 19 มิ.ย.62 ส สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขอความร่วมมือแจ้งแนวทางปฏิบัติให้หน่วยบริการในสังกัด  [ 20 มิ.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.3/ว3763 ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารรสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ปละวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและสัมผัสอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 20 มิ.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.2/ว3762 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 19 มิ.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.3/ว3761 ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม [ 19 มิ.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.1/17463 ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒  [ 19 มิ.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.3/ว311 แจ้งให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 19 มิ.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.3/448 รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  [ 18 มิ.ย. 2562 ]   
ชบ 0023.5/453 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน  [ 18 มิ.ย. 2562 ]   
ชบ 0023.3/ว3709 ขอแจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.รุ่นที่ ๒  [ 17 มิ.ย. 2562 ]   
ชบ 0023.3/ว3703 การกำหนดหลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 มิ.ย. 2562 ]   
ชบ 0023.4/1744 ลว 13 มิ.ย.62 แจ้งหลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน [ 17 มิ.ย. 2562 ]   
ชบ 0023.3/ว3704 การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อพ.สธ. [ 17 มิ.ย. 2562 ]   
 
   
 
ขอความร่วมมือดำเนินการสรุปผลการประเมินตนเองระดับสถานศึกษา/ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ระดับกลุ่มจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2221  [ 7 มิ.ย. 2562 ]
โครงการอบรมพัฒนาครู "ครูกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย" สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 4 กศ. มท 0816.3/ว2201  [ 7 มิ.ย. 2562 ]
การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2219  [ 7 มิ.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประกวดคลิปการแสดงบทบาทสมมติ สภาจำลอง กศ. มท 0816.3/ว2202  [ 7 มิ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการสรุปผลการประเมินตนเองระดับสถานศึกษา/ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ระดับกลุ่มจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2203 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 มิ.ย. 2562 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว60  [ 6 มิ.ย. 2562 ]
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2176  [ 5 มิ.ย. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2130 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 มิ.ย. 2562 ]
การจ่ายเงินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2167  [ 5 มิ.ย. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2113  [ 4 มิ.ย. 2562 ]
การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ (WEO2019 : World Robot Olympic 2019) ระดับภูมิภาค และรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2171 [เอกสารแนบ]  [ 4 มิ.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/9747-9780 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 มิ.ย. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2173 [เอกสารแนบ]  [ 4 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งการรับสมัครโครงการอบรมหลักสูตร (ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส) Local Integrity and Transparency เพิ่มเติม รุ่นที่ 11 (ภาคใต้) และรุ่นที่ 12 (ภาคเหนือ) ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว2154  [ 4 มิ.ย. 2562 ]
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และรายงานการศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.6/ว2169 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 4 มิ.ย. 2562 ]
การคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว58  [ 4 มิ.ย. 2562 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Enhancement of Solid Waste Management Capacity for Waste Power Generation ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/9912  [ 31 พ.ค. 2562 ]
เชิญร่วมงานสัมมนา "พลิกโฉมการศึกษาไทยด้วยศัยภาพแห่งคุณค่าของพลังเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2114  [ 31 พ.ค. 2562 ]
การบันทึกข้อมูลเด็กเล็กและนักเรียนในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS) และระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (CCIS) กศ. มท 0816.2/ว2153  [ 31 พ.ค. 2562 ]
แนวทางการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2133  [ 31 พ.ค. 2562 ]
การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณี ครม. มีมติกำหนดให้วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นวันหยุดราชการ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2152  [ 31 พ.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบจัดการความรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียส่วนเสียภายใน (IIT) ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2151 [เอกสารแนบ]  [ 31 พ.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/9651-9708 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 พ.ค. 2562 ]
ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2139 [เอกสารแนบ]  [ 30 พ.ค. 2562 ]
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระยะที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2132 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ค. 2562 ]
 
 
 
กิจกรรมเทศบาล
 
วีดิทัศน์
 
 
 
 
 
 
 
SERVICE
 
คู่มือประชาชน  
คำแนะนำภาษี  
KNOWLEDGE  
แบบสอบถาม  
ประมวลผลสำรวจ  


สารจากนายก
 
   
 
สารจากนายกเทศมนตรีตำบลนาป่า ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 25  
สารจากนายกเทศมนตรีตำบลนาป่า ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2562 [ 2 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 20  
สารจากนายกเทศมนตรีตำบลนาป่า ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 [ 11 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
หนังสือจาก สถ.จ.ชลบุรี
 
   
 
ชบ 0023.2/ว3680 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ workshop เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  [ 21 มิ.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.2/ว3847 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 21 มิ.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.2/ว3812 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 21 มิ.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.3/ว3813 การประชุมสัมมนา การบริหารจัดการน้ำเสีย กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๒ และ ๓  [ 21 มิ.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.4/ว312 แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ  [ 21 มิ.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.5/17462 เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและส่งรายงานการเงินให้สำนักงานการตรวจงานแผ่นดิน  [ 21 มิ.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.4/1744 แจ้งหลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน แก้ไขเพิ่มเติม [ 20 มิ.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.5/ว310 การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นวันหยุดราชการ  [ 20 มิ.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.3/ว3764 ลว 19 มิ.ย.62 ส สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขอความร่วมมือแจ้งแนวทางปฏิบัติให้หน่วยบริการในสังกัด  [ 20 มิ.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.3/ว3763 ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารรสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ปละวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและสัมผัสอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 20 มิ.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.2/ว3762 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 19 มิ.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.3/ว3761 ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม [ 19 มิ.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.1/17463 ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒  [ 19 มิ.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.3/ว311 แจ้งให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 19 มิ.ย. 2562 ]     
ชบ 0023.3/448 รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  [ 18 มิ.ย. 2562 ]   
ชบ 0023.5/453 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน  [ 18 มิ.ย. 2562 ]   
ชบ 0023.3/ว3709 ขอแจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.รุ่นที่ ๒  [ 17 มิ.ย. 2562 ]   
ชบ 0023.3/ว3703 การกำหนดหลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 มิ.ย. 2562 ]   
ชบ 0023.4/1744 ลว 13 มิ.ย.62 แจ้งหลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน [ 17 มิ.ย. 2562 ]   
ชบ 0023.3/ว3704 การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อพ.สธ. [ 17 มิ.ย. 2562 ]   
 
 
กระดานสนทนา
 
 
ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (24 มิ.ย. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0  
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (9 มี.ค. 2562)    อ่าน 104  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์

เสื้อบาติก

วัดท้องคุ้ง
สถานที่สำคัญ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.นาป่า พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
  GOOGLE MAP
ผลการจัดชื้อจัดจ้าง/
ประกาศจากระบบ e-GP
 
click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3805-5645 ถึง 6 ต่อ 115
NAX SOLUTION
 
 
  ศูนย์ดำรงธรรม
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5645 ถึง 6 , 0-3805-5576
จำนวนผู้เข้าชม 352,138 เริ่มนับ 8 มี.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com