การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
         
   
ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขที่ดีและทั่วถึง
     
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้กินดี อยู่ดี
     
ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีให้คงอยู่กับชุมชนสืบไป
     
พัฒนาชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
     
จัดสวัสดิการสังคม
     
สงเคราะห์ประชาชนให้ครอบคลุมและทั่วถึง
     
จัดให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
         
   
ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนหันมาสนใจการเล่นกีฬาและนันทนาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
         
   
พัฒนาผังเมืองและสิ่งสาธารณะประโยชน์