ประกาศเทศบาลตำบลนาป่า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาป่า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562  
ดาวน์โหลดประกาศ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

          ด้วยในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลนาป่า สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2561 ที่ประชุมได้มีมติกำหนดสมัยสามัญประจำปี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 ไว้ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เป็นต้นไป มีกำหนดระยะเวลา 30 วัน นั้น
          อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552) ข้อ 25 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาป่า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2562 มีกำหนดระยะเวลา 30 วัน
  
           จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                                       ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2562
                                                                 นายธนพล  นุตตานนท์
                                                           ประธานสภาเทศบาลตำบลนาป่า

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ม.ค. 2562 เวลา 09.22 น. โดย เทศบาลตำบลนาป่า

ผู้เข้าชม 34 ท่าน