ชบ 0023.5/ว1085 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาศทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ ๒ เพิ่มเติม  [ 13 ก.พ. 2562 ]    
 
ชบ 0023.3/4841 แนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ก.พ. 2562 ]    
 
ชบ 0023.1/4837 การยกเลิกสำเนาเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  [ 13 ก.พ. 2562 ]    
 
ชบ 0023.5/ว1086 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑  [ 13 ก.พ. 2562 ]    
 
ชบ 0023.5/ว067 แจ้งยอดเงินรายได้นำส่งองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 13 ก.พ. 2562 ]    
 
ชบ 0023.3/4838 แต่งตั้ง ย้าย ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ก.พ. 2562 ]    
 
ชบ 0023.3/ว1084 หารือการขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ะนาคารและเงื่อนไขการค้ำประกันเงินกู้  [ 13 ก.พ. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 845